Haber Detayı
02 Haziran 2014 - Pazartesi 08:54
 
KCK Adeta PARALEL Devletini Kurdu
Diğer Haberi
KCK Adeta PARALEL Devletini Kurdu

Çö­züm sü­re­ci­nin ge­tir­di­ği ça­tış­ma­sız or­ta­mı­nı is­tis­mar eden KCK böl­ge­de ade­ta pa­ra­lel dev­let ilan et­ti.

‘Özerklik’ inşa sürecini başlattığını açıklayan KCK, bölgede ikinci bir devlet gücü gibi hareket ediyor. Yol kesip kimlik kontrolü yapan örgüt, işadamlarından vergi topluyor. Sözde mahkeme kurup yargılama yapıyor. Şimdi de ‘suçlu’ gördüklerini infaz etmeye başladı.

Ope­ras­yon­la­rın dur­ma­sı­nı fır­sat bi­len ör­güt böl­ge­de­ki işadam­la­rı­nı ver­gi adı al­tın­da ha­ra­ca bağ­la­dı. İşadamlarını haraca bağlayan örgüt bir şahsı sözde mahkemede sorgulayıp öldürdü.

Şe­hir­ler­de­ki mi­lis­le­ri ara­cı­lı­ğıy­la işadam­la­rı­na ait bil­gi­le­ri ele ge­çi­ri­yor. Te­le­fon­la ara­nan iş adam­la­rı söz­de ver­gi gö­rüş­me­si ya­pı­la­ca­ğı id­di­asıy­la Ku­zey Ira­k’­ta­ki Za­ho kam­pı­na da­vet edi­li­yor.

Kam­pa git­me­ye­nin iş ye­ri ve iş ma­ki­ne­le­ri YDG-H’­li mi­li­tan­lar­ca mo­lo­tof­lu ve EY­P’­li sal­dı­rı­ya uğ­ra­tı­lı­yor. Si­irt, Şır­nak, Bin­göl, Hak­ka­ri, Di­yar­ba­kır, Mar­din ve Va­n’­da ya­tı­rı­mı bu­lu­nan 40 işa­da­mı­nın PKK ta­ra­fın­dan teh­dit edil­di­ği be­lir­len­di. Ko­nuy­la ala­ka­lı Şır­nak, Hak­ka­ri ve Di­yar­ba­kır sav­cı­lık­la­rı­na bu­gü­ne ka­dar 18 baş­vu­ru­da bu­lu­nul­muş.

8 KİŞİ Şİ­KA­YET­Çİ OL­DU

Ya­pı­lan so­ruş­tur­ma­da teh­dit te­le­fon­la­rı­nın Ku­zey Ira­k’­ta bir GSM şir­ke­ti­ne ait ol­du­ğu be­lir­len­di. Mi­lis­le­rin reh­ber­li­ğin­de Za­ho­’ya gi­den 15 iş ada­mı­nın ör­güt yö­ne­ti­ci­le­riy­le ha­raç pa­zar­lı­ğı yap­tı­ğı id­di­a edi­li­yor.

BİL­Gİ NOT­LA­RI ELE VER­Dİ

Geç­ti­ği­miz ay Şır­nak ve Hak­ka­ri­’de ger­çek­leş­ti­ri­len ope­ras­yon­lar­da mi­lis­le­rin ör­gü­te ta­şı­dı­ğı bil­gi not­la­rı ele ge­çi­ril­miş­ti. Ele ge­çi­ri­len not­lar­da işada­mı ve es­naf­lar hak­kın­da bil­gi­ler ol­du­ğu tes­pit edil­di.

‘İN­FA­ZI YDG-H YAPIYOR

Ya­pı­lan in­ce­le­me­de böl­ge­de­ki iş ada­mı ve es­naf­la­rın ay­lık ve yıl­lık ge­li­ri­nin he­sap­lan­dı­ğı ne ka­dar ha­raç ve­re­bi­le­cek­le­ri­nin no­tu­nun tu­tul­du­ğu or­ta­ya çık­tı. İşadamlarının tehditleri dikkate almaması durumunda PKK’nın şehir merkezlerindeki yapılanmaları ile ilk başta şahsa ait iş makineleri ya da dükkânlara molotoflu saldırılar düzenlendiği tespit edildi. Bu şekilde gözü korkutulan esnaf ve işadamları ya şikayette bulunu­yor ya da ha­raç ver­me­yi ka­bul edi­yor.

Hırsızlık iddiasıyla öldürdüler

Terör örgütünün gençlik yapılanması YDGH yol kesme eylemlerinin ardından bölge halkına karşı infaza da başladı. Cizre’de elleri silahlı 6 YDGH üyesi metruk bir binada sözde YDGH Asayiş adına sorguladığı İ.Ç. , L.Ç ve H.B.’yi darp ettikten sonra üzerlerine kurşun yağdırdı.

Yaralılardan İ.Ç. hayatını kaybederken birinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın ardından polis yaralıların ifadesini aldı.

KAMUFLAJLI 6 YDGH MiLiTANI SORGULADI

L.Ç. po­li­se ver­di­ği ifa­de­sin­de, bir ak­ra­ba­sı­nın ken­di­si­ni met­ruk bi­na­ya gö­tür­dü­ğü­nü, bu­ra­da, YDGH asa­yiş üye­si yüz­le­ri mas­ke­li ka­muf­laj gi­yim­li dör­dü­nün elin­de pom­pa­lı tü­fek bu­lu­nan 6 ki­şi­nin ken­di­si­ni yak­la­şık 15 gün ön­ce bir ika­met­ten ça­lı­nan al­tın­lar­la il­gi­li sor­gu­ya çek­tik­le­ri­ni ve ken­di­si­ni pom­pa­lı tü­fek ile darp et­tik­le­ri­ni id­di­a et­ti.

Cizre Sanayi Odası tehdit edildi

İşadam­la­rı­na yö­ne­lik teh­dit ve ha­raç al­ma ey­lem­le­ri­nin art­ma­sı­nın ar­dın­dan Ciz­re Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Oda­sı bu du­ru­mu gün­de­me ge­tir­mek için bir ba­sın top­lan­tı­sı dü­zen­le­mek is­te­di. Sa­na­yi ve Ti­ca­ret oda­sı­nın ba­sın açık­la­ma­sı ya­pa­ca­ğı­nı öğ­re­nen PKK’­nın oda­ya bağ­lı tüm iş adam­la­rı­nı teh­dit ede­rek ba­sın açık­la­ma­sı­nı en­gel­le­di­ği de iddia edildi.

(Bugün )

Kaynak: Editör:
Etiketler: KCK, Adeta, PARALEL, Devletini, Kurdu,
Yorumlar
Haber Yazılımı