AYLIK KESME CEZASI VERİLSİN
Haber
11 Ekim 2021 - Pazartesi 12:55
 
AYLIK KESME CEZASI VERİLSİN
Siyaset Haberi
AYLIK KESME CEZASI VERİLSİN

“aylık kesme” cezası verilsin 

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Spor Toto Teşkilat Başkanlığının denetlenmesi sırasında Sayıştay denetçilerinden belge gizleyen yönetim kurulu üyeleri ile aynı zamanda Spor-Toto Teşkilatı yönetim kurulu başkanı olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’na “aylık kesme” cezası verilerek, hakkında disiplin ve ceza kovuşturması yapılmasını istedi.      

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığına verdiği yazılı soru önergesinde Sayıştay’ın Spor Toto Teşkilat Başkanlığını denetlemesi sırasında istenen yönetim kurulu kararlarının ibraz edilmemesinin denetleme raporunda yer aldığına işaret eden Bekaroğlu, “6085 sayılı Sayıştay Kanununun “Kamu idareleri ve görevlilerinin sorumluluğu” başlıklı 9. maddesinde; Denetim sırasında, sorumlular veya diğer ilgililerin, denetçilerin isteyecekleri bilgi, kayıt ve belgeleri vermeye, işlem, faaliyet ve malların fiili ve fiziki durumlarını geciktirmeksizin göstermeye mecbur oldukları ve bu sorumluluklarını yerine getirmeyenler ile denetlemeyi güçleştirenler hakkında uygulanacak idari tedbirler ile aylık kesme ve disiplin veya ceza kovuşturması işlemleri hususunda ayrıntılı belirlemelere yer verilmiştir.” dedi. 

SAYIŞTAY DENETÇİLERİNDEN BELGE GİZLENMİŞ; YÖNETİM KURULU KARARLARI NEREDE? 

Spor-Toto Teşkilat Başkanlığının 2020 yılı mali işlemlerinin denetimi ile ilgili olarak Sayıştay tarafından düzenlenen “Spor-Toto Teşkilat Başkanlığının 2020 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu”nda 2020 yılına ilişkin mali rapor ve tabloları hakkında; denetim görüşü oluşturabilmek için gerekli olan, geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tabloların dayanağı yönetim kurulu kararlarının kamu idaresi yönetimi tarafından sağlanmadığı/sağlanamadığı belirtilerek denetim sonucunda denetim görüşü oluşturmak üzere yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilemediği için denetim görüşünün bildirilemediği belirtilmişti. 

Söz konusu Raporun 10’uncu sayfasında yer alan “Denetim Ekibine Yönetim Kurulu Kararlarının İbraz Edilmemesi” başlıklı 1 numaralı bulguda; 

“Denetim döneminde, kimlerin katıldığı belli olmayan ve bir tutanağa bağlı bulunmayan yönetim kurulu kararı olarak sunulan metinler denetim ekibi tarafından kabul edilmemiştir. Yönetim kurulu üyeleri atama onayları ve usulüne uygun düzenlenmiş yönetim kurulu kararları 10.03.2021 tarih ve 21020818 sayılı resmi yazı ile istenilmesine rağmen ibraz edilmemiştir. 

Yıllık bütçeyi ve kesin hesapları incelemek ve onaylamak, gerektiği hallerde bütçenin bölümleri arasında aktarma yapmak veya ödenek eklemek, aylık hesapları incelemek ve onaylamak, bayilerle yapılacak sözleşmelerin esasları ile bayilere verilecek komisyon ve teşvik primi oranlarını tespit etmek, başbayi ile yapılacak sözleşmelerin esasları ile komisyon ve teşvik primi dâhil olmak üzere ihale kıstaslarını tespit etmek, personel atamalarına ilişkin kararlar almak da dahil kurumun her türlü eylem ve işlemi yönetim kurulu kararlarına dayalı olduğu için mali tablolar hakkında verilecek denetim görüşüne de temel oluşturmaktadır. 

Yönetim kurulu kararları ibraz edilmediğinden, inceleme ve denetim faaliyetleri mevzuata ve denetim standartlarına uygun bir şekilde tamamlanamamıştırYönetim kurulu kararları görülüp incelenmeden mali rapor ve tabloların güvenilir bilgi içerdiğini söyleyebilmek mümkün olmadığından, Raporun “Denetim Görüşü” Bölümünde mali tablolar hakkında denetim görüşü vermekten kaçınılmıştır” denilmektedir. 

HARCAMALAR GİZLENİYOR 

26.07.2018 tarihli 7146 sayılı Kanun’un 14, 15 ve 16’ncı maddeleri ile 14.03.2007 tarih ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da 01.03.2019 tarihinden geçerli olmak üzere değişiklik yapılmıştır. Buna göre, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından içinde bulunulan yılın ilgili ayında beyan edilip ödenen katma değer vergisi tutarından, bir önceki yılın aynı ayında beyan edilip ödenmiş olan katma değer vergisi tutarının Orta Vadeli Programda ilgili yıl için belirlenen nominal ekonomik büyüme tahmini oranında artırılmasıyla bulunan tutarın çıkarılmasından sonra kalan tutar, Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca Türkiye’de kurulu bankalarda açılmış olan özel hesaba, ödemeyi takip eden beş iş günü içinde ilgili vergi dairesi tarafından red ve iade edilecektir. Özel hesaba aktarılan bu tutar, Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca yatırım ve işletme giderleri olarak kullanılıp, yatırım ve işletme giderleri oranına dâhil edilecektir. 

Söz konusu değişiklikle, Spor-Toto Teşkilatı ilave bir kaynağa kavuşmuş bulunmaktadır. Denetim Raporuna ekli mali tablolardan; Spor-Toto teşkilatınca 2020 yılında harcanılan kaynağın 2019 yılındaki tutar olan 28.608.119.836,99 TL’den 67.984.279.704,22 TL.’ye çıktığı anlaşılmaktadır. 

SAYIŞTAY TBMM ADINA DENETLEME YAPMAKTADIR 

Anayasa’nın 160. Maddesi ‟Sayıştay, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir.” hükmünü taşıdığını hatırlatan Bekaroğlu, “Türkiye Büyük Millet Meclisi, vatandaş adına kamu gelirlerini toplama ve bu gelirlerini toplama ve harcama konusunda yürütme organına verdiği yetkinin sonuçlarını denetleme anlamına gelen bütçe hakkını kendi adına denetim yapan Sayıştay aracılığıyla kullanmaktadır. Bu açıdan Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetim faaliyetinin etkin bir şekilde yürütülmesinde Sayıştay denetim raporlarının rolü büyüktür.” dedi. 

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun başkanlığını yaptığı Spor-Toto teşkilatı Yönetim Kurulunun kararlarının Sayıştay Denetçilerine ibraz edilmemesinin nedeninin anlaşılamaz ve kabul edilemez olduğunu ifade eden CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan şu sorularına cevap istedi: 

 1. Gençlik ve Spor Bakanı Sn. Mehmet Kasapoğlu’nun yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Spor-Toto Teşkilatı Başkanlığındaki denetim sırasında, denetim usulüne uygun düzenlenmiş yönetim kurulu kararlarının Sayıştay Denetçileri tarafından 10.03.2021 tarih ve 21020818 sayılı resmi yazı ile istenilmesine rağmen Sayıştay Denetçilerine ibraz edilmemesinin nedeni nedir? 
 2. Denetim sırasında kimlerin katıldığı belli olmayan ve bir tutanağa bağlı bulunmayan yönetim kurulu kararı olarak sunulan metinlerin denetim ekibine verilmeye çalışılmasının nedeni nedir? 
 3. Söz konusu Yönetim Kurulunda kimler görev yapmaktadır? Bunların ad ve soyadları ile mevcut görevleri nedir? 
 4. Yönetim kurulu üyelerinin atama onaylarının Sayıştay Denetçileri tarafından 10.03.2021 tarih ve 21020818 sayılı resmi yazı ile istenilmesine rağmen Sayıştay denetçilerine ibraz edilmemesinin nedeni nedir? Yoksa Spor-Toto teşkilatı yönetim kurulu üyeliklerine usulüne uygun olarak atama yapılmamış mıdır?  
 5. Gençlik ve Spor Bakanı Sn. Mehmet Kasapoğlu’nun yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Spor-Toto teşkilatı Yönetim Kurulunun kararlarının ve Yönetim kurulu üyelerinin atama onaylarının Sayıştay Denetçilerine ibraz edilmemesinde herhangi bir rolü bulunmakta mıdır? 
 6. Gençlik ve Spor Bakanı Sn. Mehmet Kasapoğlu’nun yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Spor-Toto teşkilatı Yönetim Kurulunun kararlarının Sayıştay Denetçilerine ibraz edilmesinden neden imtina etmiştir?  
 7. Spor-Toto Teşkilatının harcamalarına dayanak teşkil eden yönetim kurulu kararlarının Sayıştay Denetçilerine sunulmaması yöntemiyle, bazı harcamaların Sayıştay denetiminden kaçırılması mı amaçlanmaktadır? 
 8. Spor-Toto Teşkilatının kaynaklarının bazı usulsüz ve partizan harcamalarda kullanıldığına dair iddialar vardır. Bu iddialar doğru mudur? 
 9. Spor-Toto Teşkilatının kaynaklarının bir bölümü sadece Ak Parti tarafından yönetilen bazı belediyelere aktarıldığına dair iddialar vardır. Bu iddialar doğru mudur? 
 10. Spor-Toto teşkilatı Yönetim Kurulunun kararlarının Sayıştay Denetçilerine ibraz edilmemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim faaliyetinin faaliyetini yürüten Sayıştay’ın görevinin engellenmesi anlamına gelmemekte midir? 
 11. Sayıştay denetimini engelledikleri anlaşılan Spor-Toto Teşkilatı yönetim kurulu başkan ve üyeleri hakkında Sayıştay Kanununun 9. maddesi hükmü gereğince gerekli idari tedbirler alınacak mıdır? Bunlar hakkında aylık kesme işlemleri dahil disiplin ve ceza kovuşturması yapılacak mıdır? 
 12. Sayıştay mensuplarının görev yapmalarını engelledikleri anlaşılan başta Gençlik ve Spor Bakanı ve aynı zamanda Spor-Toto Teşkilatı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kasapoğlu ve diğer yönetim kurulu üyeleri hakkında bu eylemleri ile ilgili olarak gerekli araştırma, inceleme ve soruşturma yapmak üzere Devlet Denetleme Kurulunu görevlendirmeyi düşünüyor musunuz? 
 13.  
Kaynak: Editör:
Etiketler: AYLIK, KESME, CEZASI, VERİLSİN,
Yorumlar
Haber Yazılımı