ÇAYKUR’DA GÖREV YAPAN GENEL MÜDÜRLER
Haber
05 Şubat 2021 - Cuma 17:46 Bu haber 11557 kez okundu
 
ÇAYKUR’DA GÖREV YAPAN GENEL MÜDÜRLER
Rize Haberi
ÇAYKUR’DA GÖREV YAPAN GENEL MÜDÜRLER

1972'DE KURULAN ÇAY-KUR’DA 49 YILDA 18 GENEL MÜDÜR GÖREV YAPTI.


ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDE KURUCU VE İLK GENEL MÜDÜR OLARAK ŞEREF ÖZGÜL VE SON GENEL MÜDÜR OLARAK DA YUSUF ZİYA ALİM GÖREV YAPIYOR.


ÇAY-KUR’DA 7 RİZELİ, 11'DE RİZELİ OLMAYAN İSİM GENEL MÜDÜRLÜK GÖREVİNDE BULUNDU.


HOPALI HEMŞEHRİMİZ NEJAT URAL 2 AYRI DÖNEMDE  ÇAY-KUR’DA EN UZUN SÜRE İLE GENEL MÜDÜRLÜK YAPTI. (11 YIL 9 AY)


ŞUAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ DE OLAN SAKARYALI EKREM YÜCE DE 2 AYRI DÖNEMDE ÇAY-KUR’DA URAL’DAN SONRA EN UZUN SÜRE OLARAK GENEL MÜDÜRLÜK YAPTI: (8 YIL 1 AY VE 20 GÜN)


ÇAY-KUR’DA EN KISA SÜRE OLARAK DA 12. GENEL MÜDÜR İBRAHİM HALİL KALAYCI (2 AY 12 GÜN) GÖREVDE KALDI.


ÇAY-KUR’DA EN KISA SÜRE OLARAK GÖREV YAPAN DİĞER GENEL MÜDÜR DE 3.GENEL MÜDÜR AHMET KARAMÜFTÜOĞLU OLDU. (3 AY 10 GÜN)


BU ARADA ÇAY-KUR’DA 49 YILDA 50'Yİ AŞKIN İSİM GENEL MÜDÜR YARDIMCISI VE YÜZE YAKIN İSİM DE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ GÖREVİNDE BULUNDU.


ÇAY-KUR’DA ŞUAN Kİ GENEL MÜDÜR YARDIMCILARINDAN DR. TURGAY TURNA 17 YILDIR, SÜLEYMAN PINARBAŞ DA 14 YILDIR BU GÖREVDELER…


Kısa ismi ÇAY-KUR olan ve Çay’ın Baş­ket’i Rize’de ku­ru­lan Çay İşlet­me­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü’nde ku­rul­du­ğu gün­den beri hepsi bir­bi­rin­den renk­li ve sesli isim­ler genel mü­dür­lük yaptı.

           
1972'de ku­ru­lan ve 49 yıl­lık süreç içe­ri­sin­de de 08.10.2021'e kadar top­lam 18 genel müdür ve yö­ne­tim ku­ru­lu baş­ka­nı görev yap­tı­lar.

           
Bu süreç içe­ri­sin­de de Çay-Kur’da el­li­yi aşkın isim de hem genel müdür yar­dım­cı­sı hem de yö­ne­tim ku­ru­lu üyesi ola­rak görev aldı.

           
Genel müdür yar­dım­cı­la­rı­nın sa­yı­la­rı bazı dö­nem­ler­de 5, bazı dö­nem­ler­de 3 ve en son ola­rak da 2 genel müdür yar­dım­cı­sı gö­rev­de bu­lu­nu­yor.

           
A.Ş. ola­rak fa­ali­yet gös­te­ren Çay-Kur’da ku­rul­du­ğu gün­den beri çe­şit­li ba­kan­lık­lar adına 100' yakın kişi yö­ne­tim ku­ru­lu üye­li­ği yap­tı­lar.

           
Esas kad­ro­su genel müdür yar­dım­cı­sı olan ve 3 yıl­dır da Çay-Kur’un hem Genel Mü­dür­lü­ğü­ne hem de Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan­lı­ğı­na da Yusuf Ziya ALİM vekalet ediyordu ve ALİM yeni yılla beraber de Asil Genel Müdür oldu.

           
Çay-Kur’da Genel Müdür Yar­dım­cı­sı ola­rak Fın­dık­lı­lı hem­şeh­ri­miz Dr. Tur­gay TURNA tam 17 yıl­dır bu gö­rev­de bu­lu­nu­yor.

           
Dr. Tur­gay TURNA ay­rı­ca 14 yıl da Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­li­ği yapan isim ol­muş­tu.

           
Pa­zar­lı hem­şeh­ri­miz Sü­ley­man PI­NAR­BAŞ da tam 14 yıl­dır ara­lık­sız ola­rak hem Genel Müdür Yar­dım­cı­lı­ğı hem de Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­li­ği ya­pı­yor.

           
Bu arada Çay-Kur’da iki ayrı dö­nem­de 14. ve 17. Genel Müdür ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan­lı­ğı ola­rak top­lam 8 yıl 1 ay ve 20 gün süre ile görev yapan Sa­kar­ya­lı Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı se­çi­len Ekrem YÜCE Çay-Kur’da şuan Yö­ne­tim Ku­ru­lu üyesi ola­rak da gö­rev­de bu­lu­nu­yor.

           
Çaykur’da ay­rı­ca halen yö­ne­tim ku­ru­lu üyesi ola­rak şu isim­ler görev yapıyor.

           
Yusuf Ziya ALİM (Başkan), Süleyman PINARBAŞ, Ekrem YÜCE ve Ali Kemal YILDIZ.


Not: Halen 2 Yönetim Kurulu Üyeliği boş bulunuyor.

           
Çay-Kur’da 1972'den 2021'e kadar görev yapan Genel Mü­dür­le­rin­den Ho­pa­lı hem­şeh­ri­miz Nejat URAL iki ayrı dö­nem­de 9. ve 13. Genel Müdür ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı ola­rak top­lam 11 yıl 7 ay ve 15 gün görev ya­pa­rak re­kort­men ve ef­sa­ne Genel Müdür ola­rak ta­ri­he geçti.

           
URAL ay­rı­ca halen Süper Lig’de yer alan RİZES­POR’un ÇAY­KUR RİZES­POR oluş­ma­sı­na da büyük rolü de ol­muş­tu.

           
URAL, Çay­kur Ri­zes­por’da Baş­kan ola­rak görev yaptı.

           
Nejat URAL, Çaykur Rizespor’un 19. Baş­ka­nı ola­rak 30.03.1991 - 19.01.1992 ta­rih­le­rin­de görev ya­pa­rak ayrı bir re­ko­ra da imza attı. (8 ay 12 gün)

           
Nejat URAL’ın Çay-Kur’dan ay­rıl­ma­sıy­la Çay-Kur Genel Mü­dür­lü­ğü’ne ve­ka­let eden Sü­rey­ya TUR­GUT da Ç.Ri­zes­por’un 20. Baş­ka­nı oldu.

           
To­kat­lı Sü­rey­ya TUR­GUT 19 Ocak 1992 - 14 Nisan 1992 ta­rih­le­ri ara­sın­da Ye­şil-Ma­vi­li­le­rin 84 gün baş­kan­lı­ğı­nı yaptı.

           
Bu iki isim­den sonra Çay-Kur’da en uzun süre ola­rak Genel Mü­dür­lük Yapan Ekrem YÜCE ve İmdat SÜT­LÜ­OĞ­LU, URAL ve TUR­GUT gibi Ç.Ri­zes­por’da baş­kan­lık yapma şansı bu­la­maz­ken Ye­şil-Ma­vi­li­ler de ancak as baş­kan ve baş­kan yar­dım­cı­lı­ğı yap­tı­lar ve halen Çay-Kur Genel Müdürü  olan Ri­ze­li hem­şeh­ri­miz Yusuf Ziya ALİM de son 3 yıl­dır Süper Lig ekip­le­rin­den Ç.Ri­zes­por’da Baş­kan Yar­dım­cı­lı­ğı ve ku­ru­mun ta­kı­mı olan Çay­kurs­por’un da Baş­kan­lı­ğı­nı ya­pı­yor.

           
Bu arada Çay-Kur’un 10. Genel Mü­dü­rü ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan­lı­ğı yap­mış olan Fın­dık­lı­lı hem­şeh­ri­miz Tun­cer ER­GÜ­VEN de Ç.Ri­zes­por’un 21. Baş­kan­lı­ğı­nı hem. 2. hem de 1. Lig’de yaptı.

           
Mer­hum Tun­cer ER­GÜ­VEN 19 Nisan 1992 - 31 Mayıs 1995 ta­rih­le­ri ara­sın­da 3 yıl 18 gün Ç.Ri­zes­por’un Baş­kan­lı­ğı­nı ya­pa­rak Ç.Ri­zes­por’un zorlu bir sü­reç­ten geç­me­si­ni sağ­la­mış­tı.

           
Çay-Kur’un ilk ve Ku­ru­cu Genel Mü­dü­rü An­ka­ra­lı Şeref ÖZGÜL ol­muş­tu.

           
Mer­hum ÖZGÜL 01.08.1972 - 12.09.1974 ta­rih­le­rin­de Çay-Kur’da görev yaptı.

           
ÖZGÜL’den sonra da Çay-Kur’un 2. Genel Mü­dü­rü İstan­bul­lu Te­oman YAYIN oldu.

           
YAYIN, 05.02.1975 - 22.07.1976 ta­rih­le­ri ara­sın­da Çay-Kur’da 1 yıl 5 ay ve 17 gün ola­rak hem Genel Müdür hem de Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı ola­rak görev yaptı.

           
Te­oman YAYIN, Ri­ze­li Bakan Tun­cay MA­TA­RA­CI dö­ne­min­de de Müs­te­şar­lık yapan isim ol­muş­tu. “Bu­gün­kü Bakan Yar­dııcısı

           
Dö­ne­min ko­alis­yon Hü­kü­me­ti­nin Güven Par­ti­si kon­ten­ja­nın­dan Çay-Kur’un 3. Genel Mü­dü­rü de Ada­na­lı Ahmet KA­RA­MÜF­TÜ­OĞ­LU oldu.

           
CHP kon­ten­ja­nın­dan bu kez Ça­ye­li­li hem­şeh­ri­miz Mev­lüt KİNEZ 5. Genel Müdür oldu.

           
Daha ön­ce­sin­de de Ku­rum­da Genel Müdür Yar­dım­cı­lı­ğı yapan Mev­lüt KİNEZ bu gö­re­vin­de 1 yıl 8 ay ve 7 gün kal­dık­tan sonra da yaş had­din­den emek­li oldu.

           
KİNEZ, 14.04.1978 12.02.1979 ta­rih­le­ri ara­sın­da görev yap­tı.

           
CHP kon­ten­ja­nın­dan Çay-Kur’un 6. Genel Mü­dü­rü ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı bu kez Atil­la KO­RU­YAN oldu.

           
Baş­kent­li Atil­la KO­RU­YAN 07.03.1979 - 06.01.1980 ta­rih­le­ri ara­sın­da 1 yıl 8 ay ve 7 gün sü­rey­le görev yaptı.

           
Atil­la KO­RU­YAN yıl­lar sonra da Çay-Kur’a Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi ola­rak da görev yaptı.

           
KO­RU­YAN’dan sonra da ku­ru­ma Genel Müdür Yar­dım­cı­lı­ğı yapan Pa­zar­lı hem­şeh­ri­miz Be­dir­han BİRBEN Çay-Kur’un 7. Genel Mü­dü­rü oldu.

           
BİRBEN, 04.01.1980 - 12.03.1980 ta­rih­le­ri ara­sın­da Çay-Kur’da top­lam 1 yıl 2 ay ve 8 gün ola­rak hem Genel Müdür hem de Yö­ne­tim Ku­ru­lu Başkanlığı yaptı.

           
Dö­ne­min as­ke­ri yö­ne­ti­mi, gö­rev­den al­dı­ğı Be­dir­han BİRBEN’in ye­ri­ne hem­şeh­ri­si olan Oğuz Yıl­maz TE­LA­TAR Çay-Kur’a 8. Genel Müdür ola­rak atandı.

           
Eski MKE Genel Müdür Yar­dım­cı­sı da olan Oğuz Yıl­maz TE­LA­TAR Çay-Kur’da en uzun süre görev yapan isim­ler­den oldu.

           
12.03.1981 - 09.04.1987 yıl­la­rı ara­sın­da görev yapan O.Yıl­maz TE­LA­TAR bu gö­re­vin­de 6 yıl 1 ay ve 17 gün ka­la­rak Çay-Kur’a hep ilk­le­ri ya­şa­ta­rak ye­ni­lik­le­re imza atan isim­le­rin en ba­şın­da yer aldı.

           
ANAP’ın ik­ti­dar ol­ma­sıy­la Çay-Kur Genel Mü­dür­lü­ğün­den olan Oğuz Yıl­maz TE­LA­TAR, CHP’den Rize Mil­let­ve­ki­li adayı ol­ma­sı­na kar­şın se­çil­me şan­sı­nı elde ede­me­di.

           
TE­LA­TAR’ın ye­ri­ne ANAP Hü­kü­me­ti TE­LA­TAR’ın Yar­dım­cı­sı olan Ho­pa­lı hem­şeh­ri­miz Nejat URAL’ı Çay-Kur’a Genel Müdür yaptı.

           
Çay-Kur’un 9. Genel Mü­dü­rü ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı olan URAL,ın bu ilk gö­re­vi 5 yıl 3 ay ve 3 gün oldu.

           
URAL, 30.09.1987 - 04.02.1992 ta­rih­le­rin­de bu sü­re­ci ta­mam­la­dı.

           
DYP dö­ne­min­de gö­re­vin­den alı­nan Nejat URAL, ANAP’ın ikin­ci dö­ne­min­de de Çay-Kur’un 13. Genel Mü­dü­rü ya­pıl­dı.

           
URAL, 17.07.1997 - 06.01.2003 ta­rih­le­rin­de 6 yıl 4 ay 12 gün gö­rev­de kaldı.

           
Çay-Kur’da en uzun süre, top­lam­da 11 yıl 7 ay 15 gün Genel Mü­dür­lük yapan Ho­pa­lı hem­şeh­ri­miz Nejat URAL, AKP’nin ik­ti­dar ol­ma­sıy­la da kol­tu­ğu Sa­kar­ya­lı Ekrem YÜCE’ye devir ede­rek ken­di­si de emek­li­ler ker­va­nı­na dahil oldu.

           
Çay-Kur’un 10. Genel Mü­dü­rü bu kez DYP kon­ten­ja­nın­dan Fın­dık­lı­lı hem­şeh­ri­miz Tun­cer ER­GÜ­VEN oldu.

           
Gö­rev­de 3 yıl 10 ay ve 27 gün kalan Mer­hum Tun­cer ER­GÜ­VEN bu gö­re­vi 28.01.1992 - 01.11.1995 ta­rih­le­ri ara­sın­da yap­tık­tan sonra Mil­let­ve­ki­li adayı olmak için de emek­li oldu.

           
ANAP kon­te­ja­nın­da bu kez Çay-Kur’un yeni pat­ro­nu Ahmet OVALI oldu.

           
1 yıl 1 ay ve 22 gün gö­rev­de kalan OVALI, bu gö­re­vi 23.04.1996 - 05.05.1997 ta­rih­le­ri ara­sın­da ta­mam­la­dı.

           
OVALI da eko­no­mik ko­nu­lar­da bir­çok ba­şa­rı­ya imza atan isim oldu.

           
Fa­zi­let’in ortak ol­du­ğu Hü­kü­met­ten bu parti kon­ten­ja­nın­dan Çay-Kur Genel Mü­dür­lü­ğü­ne gelen isim Ban­ka­cı İbra­him Halil KA­LAY­CI oldu.

           
KA­LAY­CI bu gö­rev­de ancak 2 ay 12 gün ka­la­bil­di.

           
Çaykur’un 12. Genel Mü­dü­rü İbra­him Halil KA­LAY­CI bu gö­re­vi 05.05.1997 - 17.07.1997 ta­rih­le­rin­de yaptı.

           
Çaykur’da bu gö­rev­dey­ken özel bir ban­ka­da görev yap­tı­ğı or­ta­ya çı­kın­ca KA­LAY­CI’nın Çay-Kur’dan iliş­ki­si­ne son ve­ril­di.

           
KA­LAY­CI’dan sonra da Çay-Kur’a 2. kez Nejat URAL ANAP kontenjanından atan­mış­tı.

           
URAL’dan sonra da AKP’nin bu gö­re­ve ata­dı­ğı isim Sa­kar­ya Eren­ler Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ekrem YÜCE oldu.

           
54'den 53'e ata­nan Ekrem YÜCE, Çay-Kur’un 14. Genel Mü­dü­rü ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı oldu.

           
Yüce bu ilk gö­re­vi­ni 06.10.2003 - 10.03.2011 ta­rih­le­ri ara­sın­da 8 yıl 1 ay ve 4 gün ola­rak yap­tık­tan sonra AKP’den Mil­let­ve­ki­li adayı olmak için de bu gö­re­vin­den ay­rıl­dı.

           
AKP Hü­kü­me­ti Çay-Kur’a bu kez Ar­de­şen­li hem­şeh­ri­miz olan İmdat SÜT­LÜ­OĞ­LU’nu 15. Genel Müdür ola­rak atadı.

           
24.04.2011 - 26.04.2018 ta­rih­le­ri Çay-Kur’da 7 yıl 2 gün süre ile görev yapan SÜT­LÜ­OĞ­LU sürp­riz bir ka­rar­la bu gö­re­vi­ne veda etti.

           
T.C.’nin ilk Çevre Baka­nı ve Ar­de­şen Eski Be­le­di­ye Baş­ka­nı da olan İmdat SÜT­LÜ­OĞ­LU’nun ye­ri­ne yar­dım­cı­sı olan Yusuf Ziya ALİM ve­ka­le­ten 16. Genel Müdür ola­rak atan­dı.

           
AKP Hü­kü­me­ti büyük bir sürp­ri­ze daha imza ata­rak eski Genel Mü­dür­ler­den Ekrem YÜCE’yi ye­ni­den Çay-Kur’un ba­şı­na ge­ti­re­rek 17. Genel Müdür yaptı.

           
YÜCE, bu kez gö­re­ve ancak 1 ay 20 gün ka­la­bil­di. 15.10.2018 - 27.11.2018 ta­rih­le­ri ara­sın­da Çay-Kur’a 2. kez görev yapan Ekrem YÜCE ye­ni­den aktif si­ya­se­te atıl­mak için bu aktif gö­re­vin­den ay­rıl­mak zo­run­da kaldı.

           
Halen Sa­kar­ya BB Baş­ka­nı olan YÜCE kısa bir süre önce de Çay-Kur’a bu kez Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi ola­rak ata­nan isim oldu.

 

           
YÜCE’den sonra da Çay-Kur’un 18. ve şu­an­da Genel Mü­dü­rü ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı ilk kez Ri­ze­li Hem­şeh­ri­miz Yusuf Ziya ALİM oldu.

           
Ve­ka­le­ti asa­le­te çev­ril­en Yusuf Ziya ALİM 28.12.2018‘den beri bu gö­rev­de bu­lu­nu­yordu.

           
Çay-Kur’un Ri­ze­li olan Genel Mü­dü­rü ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan­la­rı da sı­ra­sıy­la şöyle:


1- Mev­lüt KİNEZ

2- Be­dir­han BİRBEN

3- Oğuz Yıl­maz TE­LA­TAR

4- Tun­cer ER­GÜ­VEN

5- İmdat SÜT­LÜ­OĞ­LU

6- Yusuf Ziya ALİM

               
Rize dı­şın­dan olan Genel Mü­dür­le­ri de sı­ra­sıy­la şöyle:


1- Şeref  ÖZGÜL

2- Te­oman YAYIN

3- Ahmet KA­RA­MÜF­TÜ­OĞ­LU

4- Meh­met Nedim YIL­MAZ

5- Atil­la KO­RU­YAN

6- Nejat URAL

7- Ahmet OVALI

8- İbra­him Halil KA­LAY­CI

9- Nejat URAL (2.​kez)

10- Ekrem YÜCE

 

 

Kaynak: () - Faik BAKOĞLU Editör:
Etiketler: ÇAYKUR’DA, GÖREV, YAPAN, GENEL, MÜDÜRLER,
Yorumlar
Haber Yazılımı